Organizacja szkoły

I. Postanowienia ogólne:

 1. Zapisanie dziecka do szkoły jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych w celach organizowania lekcji oraz używanie jego wizerunku w celach kronikarskich i promujących pracę szkoły.
 2. Wszyscy są zobowiazani do utrzymania porządku i spokoju w budynku szkoły i na terenie wokół niej.
 3. Komunikowanie się z nauczycielami może odbywać się: osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail.
 4. Stronę internetową szkoły uznaje się za źródło informacji o szkole.
 5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy zaparkowane wokół szkoły oraz za rzeczy pozostawione na terenie budynku szkoły.
 6. Na terenie szkoły i wokół obowiazuje zakaz palenia papierosów.
 7. Rodzice nie mogą przebywać w budynku szkoły podczas trwania lekcji.
 8. Osoby trzecie mają zakaz wchodzienia do budynku szkoły.
 9. Na terenie szkoły obowiazuje zakaz korzystania z wszelkich urządzeń rejestrujących, w tym telefonów komórkowych.
 10. Do szkoły nie wolno wprowadzać psów ani przynosić innych zwierząt.
 11.  Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania gumy do żucia.

 

II. Postanowienia dotyczące Uczniów:

 
Uczniowie mają prawo do:

 

1. Podmiotowego traktowania ze strony nauczycieli, rodziców i rówieśników.
2. Poszanowania swej godności, przestrzeni osobistej i prywatności ze strony wszystkich pozostałych.
3. Zadawania pytań i dyskusji.
4. Oczekiwania pomocy i wsparcia w procesie dydaktyczno – wychowawczym ze strony nauczycieli i rodziców.
5. Informacji na temat systemu oceniania, wymogów i bieżących ocen.
6. Opieki ze strony nauczyciela podczas lekcji i przerw.

 

Uczniowie mają obowiązek:

 

1. Przestrzegać i respektować ustalone zasady w czasie trwania zajęć lekcyjnych i przerw.
2. Słuchać poleceń nauczyciela.
3. Punktualnie przychodzić na każde zajęcia.
4. Zgłaszać nauczycielowi wszelkie incydenty dotyczące prób użycia przemocy fizycznej i/lub psychicznej ze strony innych.
5. Nie używać telefonów komórkowych podczas lekcji.
6. Uzupełniać wiadomości i zadania domowe wynikające z nieobecności.
7. Zachowywać się kulturalnie wobec nauczycieli, rodziców i rówieśników.
8. Nie opuszczać budynku szkoły podczas zajęć.
9. Szanować mienie własne, rówieśników i szkoły.
10. Zachować porządek.
11. Przestrzegać zakazu wprowadzania osób trzecich na teren szkoły.
12. W razie rażącego naruszenia zasad etycznych uczeń zostanie wydalony ze szkoły uchwałą rady pedagogicznej.

 

 

III. Postanowienia dotyczące Rodziców/ Opiekunów

 

Rodzice/ Opiekunowie mają prawo do:

 

1. Rzetelnej informacji dotyczącej postępów dzieci w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
2. Rozmowy z nauczycielem/ wychowawcą (po wcześniejszym umówieniu).
3. Wglądu do dziennika.
4. Zwolnienia swojego dziecka z zajęć lekcyjnych ( w formie pisemnej lub ustnej).

 

Rodzice/ Opiekunowie mają obowiązek:

 

1. Dbać o fizyczny i intelektualny rozwój swoich dzieci.
2. Punktualnie przywozić dzieci na zajęcia.
3. Punktualnie odbierać dzieci po zajęciach. 
4. Rodzice nie wprowadzają dzieci do klas.
5. Zaopatrują dziecko w zdrową przekąskę.
6. Powinni wykupić dziecku 24 h ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice ponoszą wszelkie konsekwencje braku takiego ubezpieczenia.
 

 

IV. Postanowienia dotyczące Nauczycieli

 

Nauczyciele mają prawo do:

 

1. Szacunku ze strony uczniów
2. Respektowania godności i prywatności przez uczniów.
3. Informacji na temat ucznia.
4. Współpracy ze strony rodziców.

 

Nauczyciele mają obowiązek:

 

1. Być przygotowanym do zajęć lekcyjnych.
2. Terminowo oddawać prace domowe i sprawdziany uczniów.
3. Informować Rodziców o bieżących sprawach dotyczących uczniów.
4. Reprezentować odpowiednie standardy moralne.
5. Przestrzegać etyki wykonywania zawodu nauczyciela.
6. Promować pozytywne zachowanie i postawy etyczne wśród uczniów.

 

 

V. Postanowienia dotyczące opłat za szkołę

1. Czesne za szkołę jest płatne za miesiąc z góry.
2. Opłata za lekcje w danym miesiącu jest stała i wynosi odpowiednio 80 euro, 130 euro lub 160 euro - zależnie od ilości dzieci z jednej rodziny.
3. W czasie trwania roku szkolnego szkoła nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.
4. Szkoła nie zwraca pieniędzy z powodu nieobecności dziecka.
5. Czesne należy przekazać nauczycielowi w zaklejonej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka oraz sumą znajdującą się w środku, w każdą pierwszą sobotę miesiąca lub wykonać przelew bankowy na 
Polish School Killarney
numer konta: 57988051
BIC: AIBKIE2D
IBAN: IE91AIBK93633257988051
NSC: 936332
7. Brak wpłaty po trzeciej sobocie miesiąca skutkuje skreśleniem z listy uczniów.


© Polska Szkoła w Killarney 2010-2024