O nas
Szkoła polonijna to każda szkoła, która prowadzi naukę jezyka polskiego poza granicami polski (dla dzieci emigrantów i polonii). Szkoły polonijne mogą wywodzić się z różnych korzeni: być finansowane przez rząd RP lub różne stowarzyszenia, parafie, rodziców. Nadrzędnym celem działalności tych szkół jest kształcenie kompetencji językowej i komunikacyjnej w języku polskim oraz zapoznanie z kulturą i tradycją polską.

Polska Szkoła w Killarney wspólpracuje z Polską Ambasadą w Dublinie oraz jest zarejestrowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - organ Ministerstwa Edukacji Narodowej wspierający uczestnictwo w kulturze, nauczanie języka polskiego za granicą oraz podtrzymywanie więzi Polaków z Krajem. 
Nie. Żadna szkoła polska istniejąca poza granicami Polski nie jest obowiązkowa. Według prawa europejskiego, podstawowym obowiązkiem rodzica dziecka w wieku szkolnym jest posyłanie go do szkoły publicznej w kraju, w którym przebywa. Szkoły polonijne są dodatkowym i niezwykle przydatnym dla dzieci dwujęzycznych elementem edukacji.
  • ...bo zawsze warto znać i rozumieć swoje pochodzenie
  • dla korzyści psychologicznych – poczucie łączności z tradycją rodziny daje siłę emocjonalną i stabilność psychiczną
  • dzieci, które wrócą do Polski ominie stres związany ze słabą znajomością jęzka polskiego
  • dobre opanowanie języka rodzinnego jest najlepszą podwaliną do nauki języka drugiego np. angielskiego, i każdego następnego
  • według nowoczesnych badań dwujęzycznoć ma same zalety: lepsza pamięć i kreatywność, umiejętność formułowania i wyciagania wniosków, myślenie poza schematami; doskonały wpływ na rozwój intelektualny (osoby dwujęzyczne lepiej wypadają w testach na inteligencję), a ponadto są bardziej odporne na choroby układu nerwowego np. Alzheimer
  • świat stał się wielokulturowy - osoby dwujęzyczne są bardziej konkurencyjne na rynku pracy
  • W polskiej szkole można spotkać fascynaujące osoby i nawiązać przyjaźnie na całe życie!
Tak, dokument ten zawiera najważniejsze informacje o osiagnięciach edukacyjnych dziecka na danym etapie edukacyjnym.
Decyduje o tym czy dziecko uczęszczało do szkoły publicznej w Irlandii. Świadectwa szkolne wydawane przez wszystkie szkoły polonijne nie są podstawą do przyjęcia (lub odmowy) przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce. Uczniowie polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny w kraju pobytu ( w tym wypadku Irlandia). Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:
1 - świadectwa ( zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ewentaulnie ostatniego świadectwa wydanego w Polsce;
2 - sumy lat nauki szkolnej ucznia.
Czyli, świadectwo szkoły polonijnej nie jest konieczne, ale jest niezwykle pomocne. Można je traktować jako potwierdzenie kompetencji językowych i podstawę w określeniu poziomu edukacyjnego według polskiego systemu edukacji.
Tak, dzieci które ukończyły 6 lat w danym roku szkolnym można zapisać do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Jeżeli rodzice nie mają pewności, co do emocjonalnej gotowości dziecka do podjęcia nowych obowiązków, zachęcamy do skontaktowania się z nauczycielami Polskiej Szkoły w Killarney – zawsze służą fachową poradą.
Podręczniki kupują rodzice, natomiast lektury i wszelkie inne pomoce naukowe zapewnia szkoła.
Tak. Opłata za jest stała i wynosi 80 euro za miesiąc. Cena ta obejmuje wszystkie lekcje, zajęcia dodatkowe, możliwość korzystania z polskiej biblioteki oraz wszelkie wydarzenia kulturalne i sportowe w szkole. 


© Polska Szkoła w Killarney 2010-2024